Értéktár

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

2021.04.13
2021.05.06
Csuk Alajos
 • Települési Értéktár
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

A Klub története és tisztségviselői

1968-2004

Az Egyesület jogelődje, a Városi Nyugdíjas Klub 1968-ban alakult. Tagsága a 2004. évi közgyűlésén határozta el, hogy egyesületként folytatja tevékenységét. A klub az „Életet az éveknek” Országos Szövetségének és az 1991-ben alakult megyei Nyugdíjasok Egyesületének alapító tagja.

A városunk nyugdíjasainak összefogására létrehozott szervezet célja, hogy megszervezze az idősebb nemzedék hasznos szabadidő-eltöltését, közreműködjön a kulturális hagyományok őrzésében és továbbadásában és együttműködjön más civil szervezetekkel.

Alapítója Dancsecs Alajos, közismert nevén Lujzi bácsi volt, aki nyugdíjba vonulása előtt a Selyemgyárban a szövödében a kettes műszak főművezetője volt. Az alakuló ülésen az emlékezések szerint 15 fő vett részt.

Az összejöveteleket a Szakmaközi Kultúrotthonban (volt Kaszagyári Kultúrház, Kossuth u. 7.) tartotta az egyre növekvő létszámú tagság.

Dancsecs Alajos után Kogoly Ottó lett az elnök, aki 1979 őszén váratlanul elhunyt. A Klub 1980. évi közgyűlése Herczeg Jánost választotta meg elnöknek. A vezetőség 16 főből állt, a létszám a nyilvántartásuk szerint 414 fő volt. A klub 2003-ban ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. A jubileum alkalmából kitüntető oklevelet adományoztak a Nyugdíjas klubnak és elnökének.

2004-2010

2004-ben Herczeg János lemondott a Nyugdíjas Klub elnöki posztjáról. Huszonöt év után adta át a helyét a következő elnöknek, Bauer Károlynak. A Klub új elnökségének tagjai:

 • Elnök: Bauer Károly,
 • Alelnök: Németh József,
 • Titkár: Soós Ferencné
 • Elnökségi tagok: Schwarcz Józsefné, Pénzes Tiborné, Móricz Józsefné, Wachter Lászlóné.

A Nyugdíjas Klub 2004.december 8-i közgyűlésén 157 taggal egyhangúan határozott arról, hogy a jövőben bejegyzett egyesületként folytatja tevékenységét és alapszabályt fogadott el. Több évtizedes munkájáért a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub tiszteletbeli elnökévé választotta Herczeg Jánost volt klubelnököt.

A 2006. évi közgyűlés az alábbi személyeket választotta meg a bizalmi testület tagjaivá: Pénzes Tiborné, Böő Mónika, Gécsek Tiborné, Lang Rezsőné, Csuk Ferencné, Móricz Józsefné, Herczeg Zoltánné, Krajczár Irén, Filip Ferencné, Schwarcz Józsefné, Vadász Margit, Schwarcz Imréné, Bajzek Józsefné, Pintér Miklósné, Wachter Lászlóné.

2009-ben a közgyűlés egybehangzóan Csörnyi Zoltánnét választotta titkárnak, Harkai Józsefnét pedig elnökségi tagnak.

2011-2021

2011-ben döntött a Közgyűlés arról is, hogy a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub neve ezentúl Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület legyen.

A Nyugdíjas Egyesület, a város egyik legnagyobb létszámú civil szervezeteként, aktív, gyümölcsöző kapcsolatot tartott fenn a város minden szervezetével és magával a várossal.  Tagjaik képviselik egyesületüket a Diabetes és a Honismereti Klubban, a Harmónia Egészségvédő Körben, az EFI-ben és a Szív Klubban is.

2017 évben az Egyesület elnökségének tagjai:

 • Bauer Károly elnök,
 • Horváth József alelnök,
 • Csörnyi Zoltánné titkár,
 • Wachter Lászlóné,
 • Pénzes Tiborné,
 • Dömötör Sándor,
 • Bánfi József.

Az Egyesület életében az utóbbi 4 évben az elnökség személyi összetétele kétszer változott. Mivel Bauer Károly a következő ciklusban már nem indult, az 2018. évi közgyűlésen két személyi kérdésben történt döntés: tiszteletbeli elnökévé választotta Bauer Károlyt, az Egyesület volt elnökét és a közgyűlés elnöknek Horváth Józsefet választotta meg.

2019 szeptemberében, ünnepélyes keretek között köszöntötték a 100 születésnapját ünneplő tiszteletbeli elnöküket, városunk díszpolgárát, Herczeg Jánost, aki 1980 és 2004 között egyesület elnöke volt.

Az Elnökség tagjai 2019-ben:

 • Horváth József elnök,
 • Varjú Károly alelnök,
 • Talabér Ernőné titkár,
 • Hujbert Ferencné gazdasági vezető,
 • Pénzes Tiborné,
 • Trifusz József,
 • Soós Imréné.

Az Elnökség tagjai 2021-ben:

 • Horváth József elnök
 • Csuk Alajos alelnök
 • Kovács Tiborné titkár
 • Korpics Ferencné gazdasági vezető
 • Pénzes Tiborné
 • Trifusz József
 • Soós Imréné
 • A Bizalmi testület tagjai: Gécsek Tiborné, Doktor Ottóné, Wachter Lászlóné, Bedi Sándorné, Krajczár Irén, Tamás Józsefné, Janzsó Lászlóné, Cséve Ferencné, Császár Ferencné, Pavlics Lászlóné, Géczi Józsefné.
 • A Felügyelő Bizottság tagjai: Kozó Gyuláné, Jandrasits László, Hafner Lászlóné.

Társadalmi kapcsolatok

A klubtagok alapítói voltak a 2005-ben életre hívott, a város civil szervezeteit összefogó Civil Fórumnak. Hagyományosan jó az együttműködésük a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel, a Városi Gondozási Központtal, a helyi klubokkal, intézményekkel, szervezetekkel.

Képviselik korosztályukat az Idősügyi Tanácsban, a helyi Szociális Kerekasztalban, a Vöröskeresztben, a Szentgotthárdért Közalapítványban. Nemzetközi kapcsolatokat alakítottak ki ausztriai, szlovéniai nyugdíjas szervezetekkel, részt vesznek egymás rendezvényein.

Programok

A kezdetektől sok olyan programot szerveznek, amelyekre mindig nagy az igény. Ezeken a tagság mindig nagy számban vesz részt.

Ilyen rendszeres programok: hagyományos farsangi és egyesületi karácsonyi műsor, részvétel és bekapcsolódás a VMNYSZ programjaiba. Néhány program, a teljesség igénye nélkül:

 • évente 2-3 alkalommal 1-1 napos, illetve igény szerint egy 2-3 napos kirándulások szervezése;
 • polgármesteri értékelő;
 • gyalog és kerékpár túrák (Kétvölgy, St. Martin, Zahling, Hársas tó), kirándulások (Jeli Arborétum, Celldömölk, Pécs, Sopron, Bernstein, Parlament );
 • rendezvényeken való részvétel (szlovéniai tekeverseny, megyei kézműves kiállítás, Juniális a Gondozási Központtal, Civil Napok programjai, Kistérségi Forgatag, Történelmi Napok, Karácsony Határok Nélkül, a Várkert átadó ünnepsége, Klubkarácsony szervezése, fellépések a városi eseményeken, falunapi rendezvényeken);
 • névnaposok köszöntése;
 • a 75, 80, 85 és 90 éves, valamint a 90 év feletti tagok születésnapjának megünneplése;
 • negyedévenként - a bizalmi csoportok teadélutánjai.

A tagok – a különböző szervezetekkel való együttműködés keretében – ismeretterjesztő előadásokon vesznek részt.

Szakmai csoportok

Szakmai csoportok szervezik, bonyolítják az egyesületi programokat, rendszeres résztvevői, fellépői városi, járási, megyei, országos rendezvényeknek, eseményeknek. Az egyesület tagjai érdeklődésüknek megfelelően különböző csoportokban végezhetik az aktív életkort megvalósító tevékenységüket, és eközben megtartják és fejlesztik a társadalmi, közösségi kapcsolatokat is.

Jelenleg 9 szakmai csoport fogja össze a 185 fős tagságot.

 • Békefi Antal Népdalkör – 1998-ben alakult 16 fővel előbb Kovacsics Miklósné, majd 2004-től Szabó Elekné vezetésével. 2013 óta Rezső Rita a karvezető. Fellépéseivel, eredményeivel nemcsak a kórus, de városunk hírét vitték országszerte. Számos oklevéllel rendelkeznek és a Vass Lajos minősítő versenyeken előbb bronz, majd arany minősítést szereztek. A kórus repertoárjában félszáznál is több népdal, adventi, karácsonyi és egyéb énekek szerepelnek.
 • Napraforgó Színjátszó Társulat - 2008-ban 24 nyugdíjas alapította Csörnyi Zoltánné irányításával. Tagjai fiatal korukban már szerepeltek valahol vagy most akarnak megismerkedni a színjátszás rejtelmeivel. Előadásaikat a városi programokon mutatják be és versenyeken vesznek részt. A jelenlegi létszám 29 fő.
 • Rozmaring Tánckör- 2008-ban alakult 13 fővel. Az öregedést lassító aktív mozgás összekovácsolta a tánckört, változatos bemutatóikkal a városi és a környékbeli települések programjait színesítik.
 • Szirének-trió – A 2008 nyarán alakult népdalkör célja, hogy megőrizze és továbbadja népdalkincsünket. Évente megmérettetik magukat különböző minősítő versenyeken is.
 • Kenguru tekeklub – a 2008-ban alakult tekeklub kéthetente találkozik a városi tekepályán. Városi és megyei nyugdíjas-klubok versenyein is indulnak.
 • Arany Kezek Alkotócsoport – Már a 80-eas években is működött kézimunka szakkör a Klub keretein belül, majd 2014-be újjáalakult a csoport Pálláné Király Márta vállalta a vezetést. A hagyományos értelemben vett kézimunkák készítésén túl jelmezek varrását is vállalták. Munkájuk eredményeit 2015-ben kiállításon mutatták be a színház aulájában.
 • Kártyaklub – 2008 tavaszán 12 nyugdíjas megalapította a kártyaklubot, akik azóta is hetente találkoznak és játsszák kedvenc kártyajátékaikat.
 • Társas Szórakozásért Közösségszervező Csoport – A csoport 2014 óta segíti a Nyugdíjas Egyesület programjainak szervezését, azok propagálását és a város kulturális életében való aktív közreműködést.
 • Tégy Magadért Életmódváltó Csoport – 2014-ben vállalta az egészségvédelmi programok, szűrések, előadások népszerűsítését. A tagság és az elnökség többször részesült országos, megyei, helyi, szlovéniai, ausztriai elismerésekben (oklevelek, emlékérmék).

A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület pályázott az Év Szentgotthárdi Civil Szervezete Díjra. Az Egyesület 2019 évi munkája elismeréseként 2020-ban megosztva kapta meg a díjat a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület és Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete.

Az egyesület alapításának 50. évfordulójára a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában jelent meg a „Kincseket rejtő közösség” címen jubileumi kiadványuk, amelynek mottója Széchenyi Istvántól származik: „Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő”

 

 

 

Az Egysület 1968 óta fogja össze a szentgotthárdi nyugdíjas közösséget. Programjaival és csoportjaival hagyományokat teremtett, és segíti az idős embereket aktivitásuk megőrzésében.

 • A fotók a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tagságának rendezvényein készültek.
 • Melléklet: 2 db Hozzájáruló nyilatkozat.
 • Kincseket rejtő közösség. Szerk.: Bauer Károly. Szülőföld Könyvkiadó, 2018.
 • Békefi Antal Népdalkör esemény-naptára 2019.
 • Beszámoló a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 2019 évi tevékenységéről.
 • A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület elmlékkönyveinek naplóbejegyzései.
Emlékkönyvek
1973 - Kirándulások
1973 - Kirándulás Bükfürdőn
Dancsecs Alajos 1977-ben
1980 - Kézimunkák
1985 - Majális a Gondozóházban
1985 - Majális
1992 - Kirándulás Muraszombatba
1992 - Muraszombati emlék
1993 - Az első emlékkönyv
thumb_1995_Naplórészlet_Kép__0004_2.jpg
1998 - Színjátszók a Sztárfarsangon
2006 - Felsőszölnöki falunap
2007 - Májusi hó Ausztriában
2008 - Békefi Antal Népdalkör
2009 - Kirándulás
2009 - Rozmaring tánccsoport
2009 - A Tekeklub első csapata
2012 - Szirének Trió
2013 - Herczeg János kitüntetése
2014 - Március 15-i megemlékezés
A Szirének Szombathelyen
2015 - Színjátszóink a farsangi Időutazáson
2016 - Az Egyesület elnöksége
2016 - Répcelaki barátokkal
2016 - Békefi Antal Népdalkör
2016 - Farsang a mesék világában
2016 - Arany kezek az Opel-napon
2017 - Az egyesület tagsága
2017 - Tíz évesek a Szirének
2017 - A Rozmaring táncosok
2017 - Arany kezek
2019 - Kirándulás Farkasgyepűn
2019 - Kirándulás Oszkón
2019 - Kirándulás Pápán
2019 - Nyugdíjas farsang
2019 - Teadélután
2019 - Húsz éves a Békefi Antal Népdalkör
2020 - Egészségügyi előadás
2020 - A színjátszók farsangon
2020 - Szalonnasütés a Hársas tónál
2020 - az 56-os emlékparkban
2020 - a Vasi skanzenban

Értéktár kategóriái

Ha tudod, milyen jellegű értéket keresel, válassz kategóriát az alábbi menűsorból!

Eseménynaptár

Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Mai látogatók:158
E heti látogatók:1380
Havi látogatók:9268
Összes:413522
Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!